Ajándékkártya Játékszabályzat


Játékszabályzat

NYEREMÉNYJÁTÉK

 

1. A Játék

A Freshland Europe Kft. (székhely: 2615, Csővár Madách utca 1., cégjegyzékszám: 13-09-199326., adószám: 26314152-2-13, továbbiakban: a Szervező) által szervezett játékban kizárólag a 3. pontban meghatározott természetes személy (továbbiakban: a Játékos) vehet részt.

Promóciós felhívás:

NYEREMÉNYJÁTÉK! Kövesd be a @freshlandhungary insta oldalát és taggeld be azt az ismerősöd, akinek fontos az egészséges táplálkozás! A nyeremény 3 x 10 000 Ft értékű ajándékkártya.

2. A Játék időtartama

A Játék 2019. június 15-29. között zajlik. A nyertes kiválasztására 2019. július 1-jén kerül sor. Az ajándékkártyát felhasználni 2019. július 1. és 2019. augusztus 31. között lehet a 12. pontban felsorolt Freshland éttermekben.

3. A Játékban részt vevő személyek

A Játékban részt vehet minden Magyarországon élő, állandó lakóhellyel rendelkező, 18. életévét betöltött természetes személy, amennyiben megfelel a Játékszabályzatban foglalt összes feltételnek.

A Játékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos nyilvános (bárki által hozzáférhető) Instagram profillal rendelkezzen, és azzal kövesse be a @freshlandhungary instagram oldalt, továbbá taggelje be egy ismerősét, akiről felteszi, hogy fontosnak tartja az egészséges táplálkozást. A Játékból ki vannak zárva a Szervező társaság munkavállalói, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott hozzátartozóik. A Játékban a Játékos kizárólag a saját Instagram profiljával játszhat. A Szervező fenntartja a jogot, hogy azt a Játékost, aki a jelen pontban foglaltakat megszegi, a Játékból kizárja.

4. A Játék ingyenessége

A Jelen játékban való részvétel ingyenes, önmagában nem feltételezi semmilyen termék megvásárlását, vagy olyan szolgáltatás igénybevételét, amely fizetéshez kötött.

5. Nyeremény

Három győztest sorsolunk ki a Játékban részt vevők között, mindhárom Játékos egy-egy bruttó 10.000,- Ft (azaz tízezer forint) értékű Freshland ajándékkártyát nyer, melyet bármely Freshland étteremben használhat. A bruttó 10.000,- Ft-os (azaz tízezer forintos) összeget több részletben is levásárolhatja a Játékos.

A Játékkal kapcsolatos valamennyi járulékos adót és egyéb közterheket a Szervező viseli.

6. Kiválasztás

A nyertest a Szervező, szubjektív szempontok alapján választja ki, döntésében szerepet játszanak a Játékos kreatív, innovatív megoldásai, illetve a Játékos által betaggelt személyek száma.

A Szervező 3 (három) további, tartalék nyertest választ ki a fenti módon. A tartalék nyertesek a Szervező által meghatározott sorrendben válnak jogosulttá a nyereményre abban az esetben, ha a sorrendben az adott tartalék nyertes előtt levő bármely nyertes/tartalék nyertes bármely – jelen Játékszabályzatban megjelölt – feltételnek nem felel meg és a nyereménysorsolásból kizárásra kerül, avagy a nyereményt nem veszi át a Szervező által megjelölt időpontig.

7. Nyertes értesítése

A nyertest a Szervező a hivatalos Instagram profilján keresztül, az Instagram alkalmazásban, privát üzenetben értesíti 2019. július 5. napjáig.

A nyerteseket annak Instagram képével és felhasználó nevével együtt fenti határidőig feltünteti a Szervező a freshlandhungary Instagram oldalán, melynek az elérhetősége: www.instagram.com/freshlandhungary/.

8. Adatkezelés

A Játék során történő adatszolgáltatás önkéntes. A Szervező felhívja a Játékos figyelmét a Játékszabályzat és egyben az adatkezelés szabályainak https://www.freshland.hu/ figyelmes elolvasására. A Szervező szavatolja, hogy a Játékos személyes adatainak (azaz közösségi oldali profiljának, valamint fotójának vagy videójának) adatkezelése mindenben a hatályos magyar jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését.

Amennyiben a Játékos nem fogadja el jelen Játékszabályzatot, nem adja hozzájárulását személyes adatainak a jelen nyereményjáték lebonyolítása céljából történő kezeléséhez, továbbításához, úgy lemond a nyereményjátékban való részvételről.

Jogainak megsértése esetén a Játékos az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: az Infótv.) alapján jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu ) bejelentést tenni vagy a Játékos  lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulni.

 

9. Felelősség kizárása

A Szervező semmiféle felelősséget nem vállal egyetlen Játékossal vagy bármely más olyan személlyel szemben, aki a vonatkozó jogszabályok, szerződéses kötelezettségek, vagy a jelen Játékszabályzatban foglalt rendelkezések megsértésével vesz részt a Játékban. A Szervező kizárja felelősségét a játékban való részvétellel kapcsolatban 3. személyeknek okozott kárért.

A Játék használata során a Játékos tisztában van az elektronikus adatátvitel, internetes kapcsolat természetéből, korlátozott kapacitásából, korlátozott hozzáférésből, állásidőkből, technikai korlátokból, a Játékosok esetleges nagy számából és az ezzel kapcsolatos esetleges technikai és üzemeltetési okokból adódó nehézségekkel. Mindezekre figyelemmel a Játék hibamentességét a Szervező nem szavatolja, a Játékos a Játék alkalmazását kizárólag a saját kockázatára használja.

A Szervezőt a Játékkal összefüggésben feltöltött fotók és videók hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, a fotókon vagy videókon szereplő személyek hozzájárulásának meglétéért felelősség nem terheli. Szervező a nyeremények tekintetében szavatosságot, garanciát nem vállal.

 

10. Felhasználási engedély

A jelen Játékszabályzat elfogadásával felhasználási szerződés jön létre a Játékos és a Szervező között a szerzői jogi védelemben részesülő, Játékos által jelen Játékban felhasznált szerzői műnek minősülő képek, illetve videók vonatkozásában. Ezen művek jelen Játékban történő felhasználásával a Játékos kizárólagos, időbeli és területi korlátozás nélküli, harmadik személyeknek átruházható és allicenciába adható kizárólagos és jogdíjmentes felhasználási engedélyt ad a Szervezőnek.

A Játékos a Játékban való részvétellel kifejezetten szavatolja, és kizárólagos felelősséget vállal azért, hogy az általa a Játék során felhasznált kép a saját alkotása, azt korábban még nem hozta nyilvánosságra és a kép kizárólagos felhasználási jogaival ő rendelkezik, továbbá annak közzétételével nem sérti harmadik személy szerzői jogát.

Ez a felhasználási jog magában foglal bármilyen felhasználási módot, így különösen, de nem kizárólagosan a többszörözés, a terjesztés, a nyilvánosságra hozatal, a nyilvános előadáson történő felhasználás, kiállítás és átdolgozás jogát.

A Szervező időbeli korlátozástól mentesen jogosulttá válik a Játékban felhasznált szerzői műnek minősülő képek, illetve videók saját honlapján, a freshland.com URL alatt található honlapon történő népszerűsítő cikkben, illetve videóban történő felhasználására.

A Játékos kifejezetten felelősséget vállal azért, hogy a fényképen szereplő személyeket a felhasználás módjáról, azaz a fénykép Játékban történő szerepeltetéséről tájékoztatta, akik a nyilvánosságra hozatalhoz hozzájárulásukat teljeskörűen megadták és ebből következően a Játékos nem sérti e személyek személyhez fűződő jogait.

Amennyiben a Játékos jelen Játékszabályzatban vállalt kötelezettsége megszegésével olyan képet szerepeltet a Játékban, amelynek nem ő a szerzői jogi jogosultja (szerzője), illetve a kép közzétételével bárki szellemi tulajdonát, avagy személyhez fűződő jogát megsérti, e magatartásából eredő teljes polgári jogi kártérítési felelősség és szerzői jogi jogsértés következménye kizárólag a Játékost terheli, e körben a Szervező felelőssége kizárt.

A Játékos a Játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező az Instagram közösségi oldalra feltöltött álló- vagy mozgóképes alkotását a social media felületein, illetve honlapján (www.freshland.huu ) minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja, módosítsa, illetve közzé tegye a Játékos által rá átruházott felhasználási és a személyhez fűződő jogok alapján.

11. Egyéb

Az Instagram közösségi oldal a Játékkal kapcsolatban semmilyen felelősséggel nem tartozik. Az Instagram közösségi oldal a Játékot nem szponzorálja, támogatja, felügyeli, illetve más módon sincs kapcsolatban a Játékkal. A Játékos az általa a Játék során átadott információkat a Szervező és nem az érintett közösségi oldalak számára adja át.

Jelen Játékszabályzatra, a Játékra a magyar jogszabályok az irányadók és a Játékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

Amennyiben a jelen Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolás nélkül megváltoztathassa. A mindenkori hatályos Játékszabályzat a Szervező honlapján megtekinthető (www.freshland.hu ).

A Szervező kifejezetten kiköti, hogy a Ptk. 6:121. § (1) bekezdésének a.) pontjában foglaltakra is figyelemmel a jelen Játékból eredő követelések bírósági úton nem érvényesíthetők.

A jelen Játékban való részvétellel a Játékos kijelenti, hogy elolvasta, megértette és feltétel nélkül elfogadja a jelen Játékszabályzat feltételeit.

12. Játékban részt vevő éttermek

A következő éttermek bármelyikében lefogyasztható a nyeremény.

  •        Köki Terminál- Freshland étterem
  •        Lurdy Ház- Freshland étterem
  •        Westend City Center- Freshland étterem
  •       Duna Plaza- Freshland étterem
  •       Shopmark- Freshland étterem

 

A játék nyertesének kötelezettsége, hogy előre jelezze, hol kívánja lefogyasztani a nyereményét.

 

Budapest, 2019. június 13