Ajándékkártya játékszabályzat


Játékszabályzat

AJÁNDÉKKÁRTYA NYEREMÉNYJÁTÉK

 

1. A Játék

A Freshland Europe Kft. (székhely: 2615, Csővár Madách u. 1., cégjegyzékszám: 13-09-199326., adószám: 26314152-2-13, továbbiakban a Szervező) által szervezett játékban kizárólag a 3. pontban meghatározott természetes személy (továbbiakban: ”a Játékos”) vehet részt.

Promóciós felhívás:

NYEREMÉNYJÁTÉK! Kövesd be a @freshlandhungary insta oldalát és taggeld be azt az ismerősöd, akivel a legszívesebben elfogyasztanál egy egészséges és bőséges Freshland ebédet vagy vacsorát!! A nyeremény 3 x 10 000 Ft értékű ajándékkártya.

 

2. A Játék időtartama

A Játék 2019. szeptember 5-25. között zajlik. A nyeremény sorsolására 2019. szeptember 26-án kerül sor. Az ajándékkártyát felhasználni szeptember 26 és október 31 között lehetséges bármely Freshland étteremben.

 

3. A Játékban részt vevő személyek

A Játékban részt vehet minden Magyarországon élő, állandó lakóhellyel rendelkező, 18. életévét betöltött természetes személy, amennyiben megfelel a Játékszabályzatban foglalt feltételeknek. A Játékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos nyilvános (bárki által hozzáférhető) Instagram profillal rendelkezzen. A Játékból ki vannak zárva a Szervező társaság munkavállalói, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott hozzátartozóik. A Játékban a Játékos kizárólag a saját Instagram profiljával játszhat. A Szervező fenntartja a jogot, hogy azt a Játékost, aki a jelen pontban foglaltakat megszegi, a Játékból kizárja.

 

4. A Játék ingyenessége

A Játék a Játékos számára ingyenes és nem jár semmilyen vásárlási kötelezettséggel.

 

5. Nyeremény

Három győztest sorsolunk ki a játékban részt vevők között, mindhárom játékos egy-egy 10 000 Ft értékű Freshland ajándék kártyát nyer, melyet bármely Freshland étteremben használhat. A 10 000 Ft-os összeget több részletben is levásárolhatja a játékos.

 

6. Kiválasztás

A Szervező által, szubjektív szempontok alapján kerül kiválasztása a nyertes

A kiválasztás helyszíne: Szervező székhelye – 2615, Csővár Madách u. 1

 

7. Nyertes értesítése

A nyertest a Szervező a hivatalos Instagram profilján keresztül, az Instagram alkalmazásban, privát üzenetben értesíti

A nyerteseket annak Instagram képével és felhasználó nevével együtt feltünteti a Szervező a freshlandhungary Instagram oldalán, melynek az elérhetősége: www.instagram.com/freshlandhungary/ .

 

8. Adatkezelés

A Játék során történő adatszolgáltatás önkéntes. A Szervező felhívja a Játékos figyelmét a Játékszabályzat és egyben az adatkezelés szabályainak figyelmes elolvasására. A Szervező szavatolja, hogy a Játékos személyes adatainak (azaz közösségi oldali profiljának, valamint fotójának vagy videójának) adatkezelése mindenben a hatályos magyar jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését.

 

Jogainak megsértése esetén a Játékos az Infotv. alapján jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentést tenni vagy – a választása szerint – a Szervező székhelye szerint illetékes Fővárosi Törvényszékhez fordulni.

 

9. Felelősség kizárása

A Szervező semmiféle felelősséget nem vállal egyetlen Játékossal vagy bármely más olyan személlyel szemben, aki a vonatkozó jogszabályok, szerződéses kötelezettségek, vagy a Játékszabályzatban foglalt rendelkezések megsértésével vesz részt a Játékban.

A Játék használata során a Játékos tisztában van az elektronikus adatátvitel, internetes kapcsolat természetéből, korlátozott kapacitásából, korlátozott hozzáférésből, állásidőkből, technikai korlátokból, a Játékosok esetleges nagy számából és az ezzel kapcsolatos esetleges technikai és üzemeltetési okokból adódó nehézségekkel. Mindezekre figyelemmel a Játék hibamentességét a Szervező nem szavatolja, a Játékos a Játék alkalmazását kizárólag a saját kockázatára használja.

A Szervezőt a Játékkal összefüggésben feltöltött fotók és videók hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, a fotókon vagy videókon szereplő személyek hozzájárulásának meglétéért felelősség nem terheli. Szervező a nyeremények tekintetében szavatosságot, garanciát nem vállal.

 

10. Felhasználási engedély

A jelen Játékszabályzat elfogadásával felhasználási szerződés jön létre a Játékos és a Szervező mindenkori tulajdonosa, üzemeltetője között a szerzői jogi védelemben részesülő, Játékos által készített és jelen Játékban felhasznált szerzői műnek minősülő képek, illetve videók vonatkozásában. Ezen művek jelen Játékban történő felhasználásával a Játékos kizárólagos, időbeli és területi korlátozás nélküli, harmadik személyeknek átruházható és allicenciába adható kizárólagos és jogdíjmentes felhasználási engedélyt ad a Szervezőnek.

Ez a felhasználási jog magában foglal bármilyen felhasználási módot, így különösen, de nem kizárólagosan a többszörözés, a terjesztés, a nyilvánosságra hozatal, a nyilvános előadáson történő felhasználás, kiállítás és átdolgozás jogát.

A Szervező jogosulttá válik a Játékban felhasznált szerzői műnek minősülő képek, illetve videók saját honlapján, a freshland.com URL alatt található honlapon történő népszerűsítő cikkben, illetve videóban történő felhasználására.

A Szervező jogosult a harmadik fél által elkövetett szerzői jogi jogsértések esetén saját nevében fellépni.

 

11. Egyéb

A Játékos a Játékban való részvétellel kifejezetten kizárólagos felelősséget vállal azért, hogy az általa a Játék során felhasznált fénykép a saját alkotása, azt korábban még nem hozta nyilvánosságra és a fénykép kizárólagos felhasználási jogaival ő rendelkezik, azaz a fénykép közzétételével nem sérti harmadik személy szerzői jogát.

A Játékos kifejezetten felelősséget vállal azért, hogy a fényképen szereplő személyeket a felhasználás módjáról, azaz a fénykép Játékban történő szerepeltetéséről tájékoztatta, akik a nyilvánosságra hozatalhoz hozzájárulásukat teljeskörűen megadták és ebből következően a Játékos nem sérti e személyek személyhez fűződő jogait.

Amennyiben a Játékos jelen Játékszabályzatban vállalt kötelezettsége megszegésével olyan fényképet szerepeltet a Játékban, amelynek nem ő a szerzője, illetve a fénykép közzétételével bárki személyhez fűződő jogát megsérti, e magatartásából eredő teljes polgári jogi kártérítési felelősség és szerzői jogi jogsértés következménye kizárólag a Játékost terheli, e körben a Szervező felelőssége kizárt.

A Játékos a Játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező az Instagram közösségi oldalra feltöltött fotóját vagy videóját a social media felületein, illetve honlapján (www.freshland.com) minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja, illetve közzé tegye a Játékos által rá átruházott felhasználási és a személyhez fűződő jogok betartása mellett.

Az Instagram közösségi oldal a Játékkal kapcsolatban semmilyen felelősséggel nem tartozik. Az Instagram közösségi oldal a Játékot nem szponzorálja, támogatja, felügyeli, illetve más módon sincs kapcsolatban a Játékkal. A Játékos az általa a Játék során átadott információkat a Szervező és nem az érintett közösségi oldalak számára adja át.

Jelen Játékszabályzatra, a Játékra a magyar jogszabályok az irányadók és a Játékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben megváltoztathassa. A megváltoztatott Játékszabályzatot azonnal közzéteszi a honlapján (freshland.com).

 

12. Játékban részt vevő éttermek

A következő éttermek bármelyikében lefogyasztható a nyeremény.

·       Köki Terminál- Freshland étterem

·       Lurdy Ház- Freshland étterem

·       Westend City Center- Freshland étterem

·       Duna Plaza- Freshland étterem

·       Shopmark- Freshland étterem

 

A játék nyertesének kötelezettsége, hogy előre jelezze hol kívánja lefogyasztani a nyereményét.

 

Budapest, 2019. szeptember 2.