Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek - Vásárlói kedvezménykártya használatához

 

I. Általános adatok

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a  Freshland  Europe Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által létrehozott „Vásárlói Kedvezménykártyán” keresztül nyújtott kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (a Szolgáltató és Felhasználó a továbbiakban együttesen: Felek).

 

A Szolgáltató adatai:

 

Cégnév: Freshland  Europe Korlátolt Felelősségű Társaság.

 

Székhely: 1068 Budapest, Király utca 80.

 

Cégjegyzékszám: 01-09-323623

 

Adószám: 26314152-2-42

 

Kapcsolat: info@freshland.com ; +36 1 211 2910

 

A szolgáltatás megrendelésének befejezése előtt a Felhasználónak el kell olvasnia, és el kell fogadnia jelen szerződési feltételeket, melyet a Szolgáltató biztosít számára. A szolgáltatás megrendelése csak abban az esetben történik meg, amennyiben a Felhasználó az Étteremben számára átadott átvételi elismervényt aláírja. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy ez a fajta ráutaló magatartás, azaz az ÁSZF elfogadásának minősül. Ugyanezen feltételek ismertek a Szolgáltató előtt is, és ő is elfogadja az ÁSZF feltételeit. A Felekre továbbiakban az ÁSZF által nem rendezett kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a Kormányrendelet) rendelkezései vonatkoznak.

 

II. Szolgáltatás leírása

 

A Szolgáltató éttermeiben bevezeti a Vásárlói Kedvezménykártya szolgáltatást, melynek keretében Szolgáltató lehetővé teszi, hogy a Szolgáltató Éttermében összesen 15.000-, Ft, azaz tizenötezer forint értékben fogyasztó vendégek Vásárlói Kedvezménykártyát igényeljenek. A Felhasználó a Szolgáltató által üzemeltetett valamennyi étteremben jogosult a Vásárlói Kedvezménykártya felhasználására. A Szolgáltató által üzemeltetett Éttermekben a Vásárlói Kedvezménykártya tulajdonosa 10%, azaz tíz százalék kedvezményre jogosult. Ezen kedvezmény mértéke egy év után 20%, azaz húsz százalékra növekedhet, amennyiben a Felhasználó az adott üzleti év utolsó három hónapjában a Vásárlói Kedvezménykártyát legalább ötször használta. A kedvezmény mértékének meghatározására a Szolgáltató jogosult.

A meghatározott kedvezmény az adott Étterem minden önálló termékére vonatkozik, azonban egyéb kedvezménnyel nem vonható össze, így a kedvezmény nem érvényes az Étterem által Menüben árusított csomagokra sem.  Az Étterem/Szolgáltató honlapján egyéb információt is közzétehet, például az ételek árait, feltételeket, itallapját, akcióit, egyéb közlendőit és egyúttal kötelezettséget vállal minden általa feltüntetett adat valóságtartalmáért. Az árak időközönként változhatnak.

 

III. A Vásárlói Kártyára vonatkozó technikai feltételek

 

A Felhasználó által igényelt Vásárlói Kedvezménykártyához önálló vonalkód tartozik, mely egyedi azonosítóval lát el minden Kártyát, mely kód egyben tartalmazza a Felhasználó nevét is. A Felhasználó a nevét és e-mail címét a Vásárlói Kedvezménykártya átvételi elismervényét tartalmazó formanyomtatványon adja meg a Szolgáltató részére. A Felhasználó személyes adatainak kezelésére vonatkozó részletes szabályokat az Adatkezelési nyilatkozat tartalmazza, melyet megtalálható a www.freshland.hu oldalon. A Felhasználó az átvételi elismervény aláírásakor beleegyezik adatainak Szolgáltató általi kezelésébe, melyek megfelel a 2011. évi CXII., az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvénynek és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének.

 

 

 

Az Étterem Tulajdonosa a Felhasználó Vásárlói Kedvezménykártya igénylésének megtörténte után köteles Szolgáltató számára a kártya igénylésének tényét bejelenteni. A bejelentés után a Szolgáltató kiállítja a Vásárlói Kedvezménykártyát és egyben beállítja a kedvezményt is hozzá, melyet a Felhasználó az Étteremben vehet át.

 

A Vásárlói Kedvezménykártya a Szolgáltató tulajdona, melyet a Felhasználó rendelkezésére bocsájt. A kártya a Szolgáltató által meghatározott ideig érvényes. Az érvényesség lejártával a kártya által biztosított kedvezmények a továbbiakban nem vehetők igénybe.

 

IV. A szerződés létrejötte

 

Étterem és Felhasználó között a megrendelés a Vásárlói Kedvezménykártya tekintetében jön létre, amely az a visszaigazoló e-mail elküldése után válik véglegessé. A Felhasználó a Vásárlói Kártya megrendelésével egyidejűleg elfogadja az Étterem által nyújtott szolgáltatás feltételeit.

 

V. A szerződés megszűnése

 

A szerződés megszűnik:

 

  • Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével,
  • Felhasználó/Étterem jogutód nélküli megszűnésével,
  • Felek közös megegyezésével,
  • Bármelyik fél által történő felmondással,
  • A határozott idő végével

 

VI. Esetleges hibák javítása

 

A Felhasználónak a Vásárlói Kedvezménykártya felhasználása során érzékelt esetleges hibák esetén (pl. a kódhoz nem a megfelelő mértékű kedvezmény kapcsolódik) bármikor lehetősége van a hibák javítását kérni a Szolgáltatótól. Ezen kívül a Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémákért, hibákért semminemű felelősség nem terheli. A Felhasználónak a Vásárlói Kedvezménykártya igénylése során és annak kézhezvétele után is bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítását kérni a Szolgáltatótól. A Szolgáltató a megnevezett hibákat a kereskedelmi gyakorlatban alkalmazott ésszerű időn belül, de legfeljebb 30 napon belül javítja

A kártya elvesztése és sérülése esetén a Felhasználónak lehetősége van a kártya cseréjére, amennyiben az ezzel összefüggő költségeket a Szolgáltatónak megtéríti.

 

VII. Jogérvényesítési lehetőségek

 

- Panaszügyintézés: A Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

 

Ügyfélszolgálat: info@freshland.com

 

A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt (az étteremben) a Szolgáltató azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát az Étteremben személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt a Felhasználónak átadja, A Szolgáltatóhoz írásban benyújtott panasz esetén annak beérkezésétől számított harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz a Felhasználóhoz eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

 

Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:

 

- Bejegyzés a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve a Szolgáltató éttermében elérhető. Az ide írt bejegyzésekre a Szolgáltató 30 napon belül írásban válaszol.

 

- Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

 

- Békéltető testület. A szolgáltatás minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Felhasználó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez.

 

- Bírósági eljárás. A Felhasználó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére.

 

VIII. Záró rendelkezések

 

Jelen tartalommal az Általános Szerződési Feltételek 2019. február 14 -től hatályosak.

A Szolgáltató nem veti alá magát semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek.

Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítások emailben történő tájékoztatással vagy az Étteremben történő szóbeli tájékoztatással egyidejűleg lépnek hatályba.

 

 Általános Szerződési Feltételek- VIP kedvezménykártya használatához

 

I. Általános adatok

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Freshland Europe Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által létrehozott „VIP Kedvezménykártyán” keresztül nyújtott kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (a Szolgáltató és Felhasználó a továbbiakban együttesen: Felek).

 

A Szolgáltató adatai:

 

Cégnév: Freshland Europe Korlátolt Felelősségű Társaság.

 

Székhely: 1068 Budapest, Király utca 80.

 

Cégjegyzékszám: 01-09-323623

 

Adószám: 26314152-2-42

 

Kapcsolat: info@freshland.com ; + 36 1 211 2910

 

A szolgáltatás megrendelésének befejezése előtt a Felhasználónak el kell olvasnia, és el kell fogadnia jelen szerződési feltételeket, melyet a Szolgáltató biztosít számára. A szolgáltatás megrendelése csak abban az esetben történik meg, amennyiben a Felhasználó aláírásával hitelesíti, hogy elolvasta és elfogadta a szerződést. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy ez a fajta ráutaló magatartás, azaz az ÁSZF elfogadásának minősül. Ugyanezen feltételek ismertek a Szolgáltató előtt is, és ő is elfogadja az ÁSZF feltételeit. A Felekre továbbiakban az ÁSZF által nem rendezett kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a Kormányrendelet) rendelkezései vonatkoznak.

 

II. Szolgáltatás leírása

 

A Szolgáltató éttermeiben bevezeti a VIP Kedvezménykártya szolgáltatást, melynek keretében Szolgáltató lehetővé teszi, hogy a vele szerződéses viszonyban lévő, kártyát igénylő Felhasználó a Szolgáltató által üzemeltetett valamennyi Étteremben az elfogyasztott termékek után 100% kedvezményre jogosult. A meghatározott kedvezmény az adott Étterem minden termékére vonatkozik. A VIP Kedvezménykártya igénylésére csak a Szolgáltató által meghatározott természetes személyeknek van lehetősége.

 

III. A VIP Kedvezménykártyára vonatkozó technikai feltételek

 

A Felhasználó által igényelt VIP Kedvezménykártyához önálló vonalkód tartozik, mely egyedi azonosítóval lát el minden Kártyát, mely kód egyben tartalmazza a Felhasználó nevét is. A Felhasználó hozzájárul nevének a VIP Kedvezménykártyán történő feltüntetéséhez, de a Szolgáltató a Felhasználó adatait nem jogosult kezelni.

 

Az Étterem Tulajdonosa a Felhasználó VIP Kedvezménykártya igénylésének megtörténte után köteles Szolgáltató számára a kártya igénylésének tényét és az általa meghatározott kedvezmény mértékét bejelenteni. A bejelentés után a Szolgáltató kiállítja a VIP Kedvezménykártyát és egyben beállítja a kedvezményt is hozzá, egyben a kártya felhasználási idejét is beállítja. 

 

A VIP Kedvezménykártya a Szolgáltató tulajdona, melyet a Felhasználó rendelkezésére bocsájt. A kártya visszavonásig érvényes. Az érvényesség lejártával a kártya által biztosított kedvezmények a továbbiakban nem vehetők igénybe. A VIP Kedvezménykártya csak annak tulajdonosa számára biztosít kedvezményt, annak harmadik személy megvendégelésére való felhasználása szerződésszegésnek minősül.

 

IV. A szerződés létrejötte

 

Étterem és Felhasználó között a megrendelés a VIP Kedvezménykártya tekintetében jön létre, amely a VIP Kedvezménykártya átadása után válik véglegessé. A Felhasználó a VIP Kedvezménykártya megrendelésével egyidejűleg elfogadja az Étterem által nyújtott szolgáltatás feltételeit.

 

V. A szerződés megszűnése

 

A szerződés megszűnik:

 

  • Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével,
  • Felhasználó/Étterem jogutód nélküli megszűnésével,
  • Felek közös megegyezésével,
  • Bármelyik fél által történő felmondással,
  • A határozott idő lejártával

 

VI. Esetleges hibák javítása

 

A Felhasználónak a VIP Kedvezménykártya felhasználása során érzékelt esetleges hibák esetén (pl. a kódhoz nem a megfelelő mértékű kedvezmény kapcsolódik) bármikor lehetősége van a hibák javítását kérni a Szolgáltatótól. A Szolgáltató a megnevezett hibákat a kereskedelmi gyakorlatban alkalmazott ésszerű időn belül, de legfeljebb 30 napon belül javítja.

A kártya elvesztése és sérülése esetén a Felhasználónak lehetősége van a kártya cseréjére, amennyiben az ezzel összefüggő költségeket a Szolgáltatónak megtéríti.

 

VII. Jogérvényesítési lehetőségek

 

- Panaszügyintézés: A Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

 

Ügyfélszolgálat: info@freshland.com

 

A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt (az étteremben) a Szolgáltató azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát az Étteremben személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt a Felhasználónak átadja, A Szolgáltatóhoz írásban benyújtott panasz esetén annak beérkezésétől számított harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz a Felhasználóhoz eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

 

Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:

 

- Bejegyzés a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve a Szolgáltató éttermében elérhető. Az ide írt bejegyzésekre a Szolgáltató 30 napon belül írásban válaszol.

 

- Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

 

- Békéltető testület. A szolgáltatás minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Felhasználó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez.

 

- Bírósági eljárás. A Felhasználó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére.

 

VIII. Záró rendelkezések

 

Jelen tartalommal az Általános Szerződési Feltételek 2019. február 14 -től hatályosak.

A Szolgáltató nem veti alá magát semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek.

Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítások emailben történő tájékoztatással vagy Étteremben történő szóbeli tájékoztatással egyidejűleg lépnek hatályba.